Σκοπός του έργου

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ), με κυριότερες μορφές τη στεφανιαία νόσο και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη αιτία θνησιμότητας με σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση της ΚΑΝ είναι η αναγνώριση ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς στην πλειοψηφία τους τα καρδιακά επεισόδια (θανατηφόρου ή μη) εμφανίζονται σε άτομα χωρίς γνωστή ΚΑΝ.

Με σκοπό την ορθή ταξινόμηση και τον έγκαιρο εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μαθηματικά μοντέλα που εκτιμούν τον κίνδυνο εμφάνισης ΚΑΝ (cardiovascular risk scores). Ωστόσο, αυτά τα στατιστικά μοντέλα φαίνεται να υπόκεινται σε μεθοδολογικούς περιορισμούς οι οποίοι οδηγούν σε αρκετές περιπτώσεις σε υπό- ή υπέρ- εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.

Σκοπός του έργου ΕΥΚΑΡΔΙΑ είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μίας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας εξατομικευμένης πρόγνωσης (εκτίμησης) καρδιαγγειακού κινδύνου για τον ελληνικό πληθυσμό βασισμένη σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Η πλατφόρμα θα είναι εύχρηστη, πλήρως παραμετροποιήσιμη και συμβατή με οποιοδήποτε λογισμικό.

Επιμέρους στόχοι του έργουΣυνεισφέρει στην πρωτογενή πρόληψη της ΚΑΝ χαρτογραφώντας και συνυπολογίζοντας τους παράγοντες κινδύνου.


Βελτιώσει την φροντίδα των ασθενών μέσω της πρόβλεψης της ΚΑΝ και της επίσπευσης των διαγνωστικών αποφάσεων.


Προάγει την ανάπτυξη προηγμένων διαγνωστικών και κλινικών οδηγιών για τη διαχείριση της ΚΑΝ, του κινδύνου και της συχνότητας εμφάνισής της.


Δημιουργία μίας κοινή βάση δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται χαρακτηριστικά ασθενών με ΚΑΝ.


Παροχή υποστήριξης στους ιατρούς αλλά και στους ασθενείς, ειδικότερα των απομακρυσμένων περιοχών, για την πρόγνωση της ΚΑΝ.


Ενίσχυση της έρευνας πάνω σε νέες διαγνωστικές στρατηγικές της νόσου, καθώς και να κινηθεί προς καινοτόμους τρόπους διαχείρισης των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.