Υλοποίηση

Το πλάνο υλοποίησης του έργου είναι διαρθρωμένο σε 7 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ).

ΕΕ1.1. Συλλογή και ηλεκτρονική καταγραφή των κλινικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι εισόδου στον αλγόριθμο ΤΝ

ΕΕ1.2. Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σχετικά με την αποδοχή του εργαλείου ΤΝ από γιατρούς και ασθενείς

ΕΕ1.3. Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάχυσης

ΕΕ1.4. Σύμφωνο συνεργασίας στο οποίο θα καθορίζονται οι υπευθυνότητες και οι τρόποι επίλυσης πιθανών συγκρούσεων μεταξύ των μελών του ΣΣΚ

ΕΕ2.1. Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών ανωνυμοποίησης για την ασφαλή τροφοδότηση του αλγορίθμου ΤΝ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

ΕΕ2.2. Δημιουργία δηλώσεων απορρήτου ή/και συναινέσεων για την επίτευξη της διαφανούς ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων  

ΕΕ2.3. Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάχυσης

Στατιστική επεξεργασία των κλινικών δεδομένων με στόχο τη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων και τον προσδιορισμό του επιπολασμού των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου.

EE4.1. Επεξεργασία των κλινικών δεδομένων σε κατάλληλη μορφή για την τροφοδότηση του αλγορίθμου ΤΝ  (data processing module-DPM)

EE4.2. Ανάλυση και διερεύνηση δεδομένων για την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου ΤΝ με τη χρήση εργαλείων στατιστικής

ΕΕ4.3. Ανάπτυξη του μοντέλου πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου με εργαλεία επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης

ΕΕ4.4. Εκπαίδευση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση (hyper parameter tuning) του μοντέλου πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου

ΕΕ4.5. Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάχυσης

EE5.1. Σχεδιασμός και υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας

ΕΕ5.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διασύνδεσης με βιβλιογραφικές πηγές

ΕΕ5.3. Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάχυσης

ΕΕ6.1. Πιλοτική εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας σε δείγμα ασθενών με σκοπό την αξιολόγηση και βελτιστοποίησή της

Σχεδιασμός μίας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής με στόχο τον καθορισμό διαύλων διάδοσης ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας για την προώθηση και τη μελλοντική εμπορική αξιοποίηση του έργου.

Παραδοτέα

Π1.1. Ηλεκτρονική βάση κλινικών δεδομένων

Π1.2. Ιστοσελίδα

Π1.3. Ερωτηματολόγιο

Π1.4. Εναρκτήρια Ημερίδα

Π1.5. Σύμφωνο Συνεργασίας

Π1.6. Έκθεση αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων ερωτηματολογίου

Π2.1. Πρωτόκολλο ασφαλούς χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Π2.2. Έντυπα απορρήτου/συναίνεσης

Π2.3. Ανακοίνωση σε συνέδριο

Π3.1. Έκθεση στατιστικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων

Π4.1. Αλγόριθμος πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου

Π4.2. Συνέδριο

Π4.3. Ανακοίνωση σε συνέδριο

Π5.1. Διαδικτυακή πλατφόρμα

Π5.2. Eγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας

Π5.3. Δημοσίευση εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό

Π5.4. Ανακοίνωση σε συνέδριο

Π6.1. Αναφορά πιθανών προβλημάτων, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής

Π7.1. Πλάνο εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου

Π7.2. Δημιουργία λίστας χρηστών-υποψήφιων πελατών

Π7.3. Ανακοίνωση σε συνέδριο

Π7.4. Τελική ημερίδα